வைகோ போல யார் ...........

Category: Feedback

Region: Tamil Nadu

Date: 
Tue, 21/07/2009

மனம் போன போக்கிலே மனிதன் போகலாமா..மனிதன் போன பாதையை மறந்து
போகலாமா...பொய்யான சிலபேர்க்கு புது நாகரீகம்...புரியாத பல பேர்க்கு இது
நாகரீகம்..முறையாக வாழ்வோர்க்கு எது நாகரீகம்.. முன்னோர்கள் சொன்னார்கள்
அது நாகரீகம்.. திருந்தாத உள்ளங்கள் இருந்தென்ன லாபம் ..வருந்தாத
உருவங்கள் பிறந்தென்ன லாபம் ....உணராமல் போவோர்க்கு உதவாமல்
போகும்..இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பேர் சொல்ல வேண்டும் ..இவர் போல யார்
என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும்.
வைகோ போல யார் ...........

Share/Bookmark

Friends of MDMK


Login | Register | Blogs by Friends

Share/Save

Share/Bookmark

Recent News, Articles, Speeches & Letters

 
Copyright © Marumalarchi DMK, All rights reserved
Best viewed in Firefox, 1024x768 resolution or greater
Terms and Conditions
Post your feedback

Developed and Maintained by
D. Subhas, S/o Dr. R. Dandapani (Late)